Bashkëpunim CSP - Universiteti Polis

Monitorim i automatizuar ne distance

Një tjetër finalizim me sukses i bashkëpunimit tonë CSP me  UNIVERSITETIN POLIS për studentët e programit “Mirëmbajtje e Rrjeteve Kompjuterike”. Gjatë këtij intershipi patëm mundësi të shkëmbejmë eksperiencat në fushën e infrastrukturës së rrjetave kompjuterike, si dhe të prezantojmë teknologjitë më avangarde jo vetëm në tregun shqiptar por dhe atë ndërkombëtar. Eshtë fakt se kemi tashmë një brez të talentuar studentësh, të cilët me përkushtimin dhe përgatitjen gjatë gjithë kësaj periudhe, jo vetëm që treguan interes dhe përvetesuan në maksimum të gjithë dijen e dhënë, por nga ana tjetër kemi një brez i cili është gati të përballet me kërkesat e tregut për profesionist jo vetem në rang kombëtar por edhe në atë nderkombëtar. Mirësevini ne bord!

Another successful finalization of our collaboration between CSP and POLIS UNIVERSITY for the students of the program "Maintenance of Computer Networks". During this internship we had the opportunity to exchange experiences in the field of computer network infrastructure, as well as to introduce the most advanced technologies not only in the Albanian market but also internationally. It is a fact that we already have a talented generation of students, who with dedication and preparation throughout this period, not only showed interest and acquired to the maximum all the knowledge given, but on the other hand we have a generation that is ready to face with market demands for professional not only nationally but also internationally. Welcome to the board!

LEARN MORE
Want to receive tips, best practices, white papers and other informational articles? Enter your email address and we’ll occasionally send you educational materials relating to Video Surveillance.