Sistem Survejimi Cloud për biznese - CSP

Monitorim i automatizuar ne distanceZgjidhja inteligjente e survejimit me video siguron mundësi vlerësimi dhe shmangien e rreziqeve të situatës në secilën shtresë të sistemit të integruar të sigurisë. Kjo zgjidhje gjithëpërfshirëse e survejimit ndihmon në identifikimin e kërcënimeve të mundshme në një objekt, duke përfshirë zonat e interesit të vecantë, si dhe perimetrin përqark. Për këtë zgjidhje mjafton vetëm kamera dhe aksesi në internet duke shmangur nevojën për pajisje regjistruese NVR/DVR. Suporti 24/7 është i garantuar dhe mundësia e humbjes së regjistrimeve video është zero, pasi gjithcka është e ruajtur në Cloud.

Read Article

Workplace Occupancy Monitoring

Workplace Occupancy MonitoringBy installing automated sensors around your facilities, you’ll open up a world of in-depth insights into how your office space is utilized so that you can take the necessary steps towards reducing excess costs and lowering your operational expenses, holding employees accountable, and improving ...

Read Article

Monitorimi i Automatizuar i Rrjetit te Shperndarjes

Monitorimi i Automatizuar i Rrjetit te ShperndarjesZgjidhja për monitorimin në kohë reale të kushteve ambjentale në ndjekjen e logjistikës së kamionëve në fushën e industrisë së Ushqimit, Farmaceutike, Barnave dhe Kimike, sigurohet nëpërmjet zgjidhjes që ofron CSP Aliot. Zgjidhja mban kontrollin mbi temperaturën, lagështinë e ngarkesave në kamion, statusin e dyerve, prezenceës së individit, nivelit të dioskidit të karbonit, ndriçimit, e shumë të tjera. Të dhënat e mbledhura dërgohen rregullisht në aplikacionin tuaj në cloud për mbledhjen, raportimin, analizimin dhe gjenerimin e njoftimeve të ndryshme bazuar në kushtet e alarmit. P.sh në rast të ndonjë luhatje nga temperatura e caktuar ose brezi i lagështisë, një alarm i menjëhershëm ju dërgohet me SMS / Email palëve të interesuara të regjistruar. Kjo zgjidhje ndihmon prodhuesit e ushqimit, pijeve dhe farmacive të përmirësojnë efikasitetin operacional dhe të sigurojnë përputhjen me nismat e sigurisë ushqimore / ilaçeve.

Read Article

LEARN MORE
Want to receive tips, best practices, white papers and other informational articles? Enter your email address and we’ll occasionally send you educational materials relating to Video Surveillance.