Zgjidhja ideale për Farmacitë dhe depot farmaceutike

Monitorim i automatizuar ne distance

Monitorimi i kushteve ambjentale për Farmacitë dhe Depot Farmaceutike tashmë është bërë një detyrim ligjor. Me teknologjinë IoT tanimë është e mundur të merrni raporte të detajuara për temperaturën dhe lagështirën e dhomave ku mbahen barnat.

Read Article

 

LEARN MORE
Want to receive tips, best practices, white papers and other informational articles? Enter your email address and we’ll occasionally send you educational materials relating to Video Surveillance.