Holiday Homes Secured 24/7

Monitorim i automatizuar ne distance

Në kohërat që jetojmë, shumë njerëz zotërojnë një ose më shumë shtëpi pushimi, shpesh në vende të izoluara larg qytetit. Jashtë sezonit të pushimeve, pronarët e këtyre pronave kanë informacion të kufizuar për gjendjen e tyre dhe duhet  për t'i vizituar ato në mënyrë periodike për t'u siguruar që nuk ka rrjedhje uji, thyerje, tuba të ngrirë ose dëmtime të tjera.

GPRS-A LTE është një komunikues celular i thjeshtë për t’u instaluar, me kosto efektive dhe ka aftësinë për të kontrolluar automatikisht ose manualisht shumë shërbime.

Read Article

LEARN MORE
Want to receive tips, best practices, white papers and other informational articles? Enter your email address and we’ll occasionally send you educational materials relating to Video Surveillance.