Monitorimi i Automatizuar i Rrjetit te Shperndarjes

Monitorimi i Automatizuar i Rrjetit te ShperndarjesZgjidhja për monitorimin në kohë reale të kushteve ambjentale në ndjekjen e logjistikës së kamionëve në fushën e industrisë së Ushqimit, Farmaceutike, Barnave dhe Kimike, sigurohet nëpërmjet zgjidhjes që ofron CSP Aliot. Zgjidhja mban kontrollin mbi temperaturën, lagështinë e ngarkesave në kamion, statusin e dyerve, prezenceës së individit, nivelit të dioskidit të karbonit, ndriçimit, e shumë të tjera. Të dhënat e mbledhura dërgohen rregullisht në aplikacionin tuaj në cloud për mbledhjen, raportimin, analizimin dhe gjenerimin e njoftimeve të ndryshme bazuar në kushtet e alarmit. P.sh në rast të ndonjë luhatje nga temperatura e caktuar ose brezi i lagështisë, një alarm i menjëhershëm ju dërgohet me SMS / Email palëve të interesuara të regjistruar. Kjo zgjidhje ndihmon prodhuesit e ushqimit, pijeve dhe farmacive të përmirësojnë efikasitetin operacional dhe të sigurojnë përputhjen me nismat e sigurisë ushqimore / ilaçeve.

Read Article

Workplace Occupancy Monitoring

Workplace Occupancy MonitoringBy installing automated sensors around your facilities, you’ll open up a world of in-depth insights into how your office space is utilized so that you can take the necessary steps towards reducing excess costs and lowering your operational expenses, holding employees accountable, and improving ...

Read Article

24/7 Monitorim i Automatizuar ne Distancë

Monitorim i automatizuar ne distanceZgjidhje e automatizuar monitorimi për çdo ambjent dhe aktivitet si dhoma teknike, dhoma serverash, dhoma frigoriferike, ambjente industriale, ambjente konservimi, depo dhe ambjente farmaceutike, supermarkete, arkiva, prodhimtari, etj, duke reduktuar kostot e mirmbajtjes dhe kohës së dedikuar. Platforma jonë i jep zgjidhje problemeve të monitorimit duke kombinuar sensorët dhe kontrollerin wireless  me platformën dhe aplikacionet e monitorimit, raportim dhe njoftime në kohë reale.

Read Article

Monitorimi Video në Cloud për Bizneset

Monitorimi Video ne Cloud per BiznesetNë epokën e COVID-19 një numër i konsiderueshëm biznesesh të cilat kanë ndaluar apo kufizuar aktvitetin, kanë raportuar vjedhje të shumta të asseteve me vlerë brënda ambjenteve të punes. Kjo gjë ka cuar në marrjen e masave imediate në monitorimin e  ambjenteve  në distancë.

Read Article

LEARN MORE
Want to receive tips, best practices, white papers and other informational articles? Enter your email address and we’ll occasionally send you educational materials relating to Video Surveillance.